Wat is participatie

h1_liblauw
Makkum voor website

Nederlanders staan in overgrote meerderheid positief tegenover duurzame energie. Zodra een project dichtbij komt slaat soms toch schrik toe. Een windpark grijpt nu eenmaal diep in op de leefomgeving en nieuwe windmolens zijn doorgaans groter dan hun voorgangers. Om draagvlak voor een concreet windproject te verkrijgen en te behouden is het dan ook belangrijk omwonenden vanaf het begin steeds zoveel mogelijk bij het project te betrekken. Draagvlak en participatie zijn belangrijke trefwoorden voor elk windproject.

Draagvlak

Draagvlak voor een windproject ontstaat alleen als omwonenden in alle stadia goed geformuleerd worden en als ze kunnen meedenken over de plannen. Het tegengestelde is echter niet altijd waar: goede communicatie en open overleg kunnen nooit helemaal voorkomen dat er toch enige oppositie tegen het project blijft bestaan. Er zijn nu eenmaal verschillende visies mogelijk op nut en noodzaak van duurzame energie en de plek waar deze moet worden opgewekt.

Participatie

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Samen met de politiek zetten zij de komende jaren in op forse toename van de hoeveelheid duurzame energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023.

Het Energieakkoord dringt aan op een goede verdeling van lusten en lasten tussen ontwikkelaars en de omgeving. Voor projecten groter dan 15 MW moet samen met de betrokken overheden een participatieplan worden opgesteld.

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), die de windsector vertegenwoordigt, heeft deze verplichting uitgewerkt in de gedragscode Draagvlak en participatie wind op land.
Ook de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windenergie (NLVOW) kent een eigen code voor participatie.

In 2018 werd de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit zijn allemaal activiteiten die ingrijpen op de fysieke woonomgeving. In deze nieuwe wet werd vastgelegd, dat ontwikkelaars samen met betrokken overheden voorafgaand aan een project een participatieplan opstellen.

ico_liblauw