Vogels en vissen

h1_groen
vogels en vissen voor de website

Windpark Fryslân komt in een deel van het IJsselmeer. Het hele IJsselmeer is aangewezen als Natura-2000-gebied . Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Er is nauwkeurig onderzocht welke effect de windturbines van Windpark Fryslân kunnen hebben op het gebied en de beschermde flora en fauna die hier voorkomen. In het milieueffectrapport over het windpark wordt daarvan uitvoerig verslag.

Vogels

Het open water van het IJsselmeer heeft een functie als rust- en foerageergebied voor vogels. De mogelijke aantasting van het leefgebied van deze vogels wordt beperkt door de aanleg van een vogeleiland.
Sommige vogelsoorten die op het water rusten en foerageren, zoals de visdief en zwarte stern, kunnen in aanvaring komen met de turbines.
Om deze vogels te beschermen kan de vrije ruimte tussen de turbines en het water verhoogd worden (verhogen tiplaagte)

Vleermuizen

De Afsluitdijk heeft een belangrijke functie als trekroute voor de ruige dwergvleermuis, die een beschermde diersoort is. Door ruime afstand tussen de Afsluitdijk en Windpark Fryslân aan te houden treedt hierin geen verstoring op.
De effecten van Windpark Fryslân op vleermuizen beperken zich tot aanvaringsslachtoffers. Het aantal aanvaringen is zo klein dat er geen relevant effect is op de instandhouding van de soort.

Vissen

Tijdens de aanleg van het windpark kunnen onderwater hoge geluidsniveaus ontstaan van de heiwerkzaamheden die effect hebben op vissen. Geluidsniveaus waarbij vissterfte kan voorkomen, treedt alleen op zeer korte afstand op. Afgesproken is om de heiwerkzaamheden steeds langzaam op te starten zodat de aanwezige vis een heenkomen kan zoeken. Effecten op de populaties van vissoorten wordt daarom niet verwacht.

ico_groen