Veel gestelde vragen

h1_grijs
Pleziervaart en scheepvaart voor website

Ecologie

Wat betekent Windpark Fryslân voor milieu en natuur?
We hebben uitgebreid gezocht naar een locatie waarbij de ecologische waarden en de inpassing in het Friese landschap zo goed mogelijk gewaarborgd kunnen worden. Voor de locatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer is een milieueffectrapport opgesteld. Hierbij is onderzocht wat voor effect het windpark heeft op het milieu en op de aanwezige beschermde diersoorten en naar de eventuele verstoring van hun leefgebied. Dit rapport is ingediend bij de vergunningsaanvragen voor Windpark Fryslân en wordt tegelijk met de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd op de website van Bureau Energieprojecten (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten)

 

Hoe kan het dat Windpark Fryslân wordt ontwikkeld in een Natura 2000-gebied?
Windpark Fryslân is gelegen in het IJsselmeer, dat is aangewezen als Natura-2000-gebied. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden hebben een belangrijke functie voor flora en/of fauna en activiteiten daarbinnen moeten voldoen aan strenge regels. Uit uitvoerig onderzoek naar onder meer verspreiding van vogels, blijkt dat de aanleg en exploitatie van Windpark Fryslân niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000-gebied. Ook de doelstellingen voor flora en fauna in dit gebied en de instandhouding van beschermde flora en fauna komen hierdoor niet in het geding.

 

Wat is het effect van het windpark op vogels?
Het gebied van Windpark Fryslân is van beperkt belang voor broedvogels, dit is beperkt tot een foerageerfunctie. Het open water van het IJsselmeer heeft wel een functie als rust- en foerageergebied voor diverse andere vogels. Sommige vogelsoorten die op het water rusten en foerageren, zoals de visdief en zwarte stern, kunnen in aanvaring komen met in bedrijf zijnde windturbines. De mogelijke aantasting van het leefgebied van de water vogels wordt gemitigeerd door de aanleg van een vogeleiland.

 

Hoe zijn de effecten op vogels bepaald?
Door ecologen van Bureau Waardenburg zijn vogeltellingen uitgevoerd in het IJsselmeer. Hiermee zijn de verschillende soorten en hun vliegbewegingen in kaart gebracht. Vervolgens is er door middel van een gericht effectonderzoek bepaald welke mate van verstoring en welke aantallen aanvaringsslachtoffers verwacht kunnen worden. Daarbij is voorzichtigheidshalve een worst case benadering gehanteerd.

 

Wat is het effect van de windturbines op zeehonden?
De ervaring met windparken op zee leert dat zeehonden tijdens het heien tot op een geringe afstand hinder kunnen ervaren als gevolg van het onderwatergeluid bij heien. Zeehonden komen voor in de Waddenzee en de windturbines van windpark Fryslân staan in het IJsselmeer. Uit het onderwatergeluidsonderzoek komt naar voren dat door de aanwezigheid van de Afsluitdijk geen relevante verstorende effecten op zeehonden in de Waddenzee optreden. Zeehonden hebben tevens geen hinder van windturbines op het moment dat deze er staan.

 

Wat is het effect op vissen?
Aan de voet van turbines kan een boeiend nieuw onderwaterleven ontstaan, zo blijkt uit ervaringen op zee. Vissen kunnen daarvan profiteren. Vissen kunnen tijdens de aanleg hinder ondervinden van het heien voor de funderingen van de windmolens. Daarom zal het heien steeds langzaam opgestart worden, zodat vissen een heenkomen kunnen zoeken.

 

Wat is het effect op vleermuizen?
De Afsluitdijk heeft een belangrijke functie als migratieroute voor de ruige dwergvleermuis, die een beschermde diersoort is. Onder andere om deze reden wordt circa 800 m afstand tot de Afsluitdijk gehouden waardoor geen verstoring van de migratieroute optreedt. Er sprake zijn van aanvaringsslachtoffers. Het aantal aanvaringen is zo klein dat er hierdoor geen relevant effect is op de instandhouding van de soort.

Economie

Wat betekent het windpark voor de economie van Friesland?
De bijdrage van Windpark Fryslân aan de Friese economie bedraagt ongeveer 4.5 miljoen euro per jaar. Over de gehele levensduur van het windpark van minimaal 20 jaar is dat dus ongeveer 90 miljoen euro. Dit bedrag is geschat op basis van een aantal aannames, zoals extra werkgelegenheid (150 fte tijdens bouw, 50 fte permanent voor onderhoud), nieuwe economische activiteiten als gevolg van het windpark, financiële participatie van omwonenden, samenwerking met het onderwijs en bijdragen aan de gemeenschap vanuit een Omgevingsfonds.

 

Kunnen lokale bedrijven meeprofiteren van het windpark?
Het is de bedoeling voor Windpark Fryslân waar mogelijk vooral lokaal personeel en lokale bedrijven in te schakelen.

Geluidshinder

Gaan Makkum, Kornwerderzand of andere plaatsen last krijgen van het geluid van de turbines?
Moderne windturbines produceren geluid door de bewegende rotorbladen. Die geluidsproductie is aan strenge wet- en regelgeving gebonden. Van geluidhinder door Windpark Fryslân is vanwege de afstand tot de woonbebouwing geen sprake.

Locatie

Waarom komt Windpark Fryslân in het IJsselmeer?
Na afweging van diverse locaties is gekozen voor het gebied onder de Afsluitdijk ter hoogte van Breezand. Onze argumenten voor deze locatie:

  • Goede windcondities;
  • Beperkte hinder (geluid / slagschaduw);
  • Ruime afstand van Kornerderzand en de Friese IJsselmeerkust;
  • Ruimte voor grootschalig park (dus grote stroomproductie en daarom minder behoefte aan molens op land);
  • Beperkt gebruik van de scheepvaart, zowel recreatie- als beroepsvaart.

 

Waarom ligt Windpark Fryslân niet op of langs de Afsluitdijk?
Dat hebben we overwogen en onderzocht. Er waren veel redenen om daar van af te zien:

  • Ecologisch: barrière voor vogels, internationale trekroute ruige dwergvleermuis;
  • Landschappelijk: impact op de Afsluitdijk;
  • Veiligheid: denk aan het verkeer op de dijk en de Afsluitdijk zelf;
  • Capaciteit: slechts beperkte capaciteit voor windenergie mogelijk, meer molens in het water leidt tot minder molens op het land;
  • Zichtbaarheid: nadrukkelijker in het zicht van woningen, met name vanaf Kornwerderzand en Makkum.

 

Waarom niet in de Waddenzee?
Het bouwen van windturbines in de Waddenzee is op grond van de PKB Waddenzee niet toegestaan.

 

Waarom worden de turbines niet op zee gebouwd?
De regering heeft gekozen voor 6000 MW windenergie op land en evenzoveel op zee. Het near shore Windpark Fryslân draagt bij aan de doelstelling voor wind op land, maar ontlast de provincie (doelstelling 530,5 MW).

 

Waarom wordt het windpark niet nog verder van de Friese kust geplaatst?
Ten westen van het plangebied van Windpark Fryslân ligt een militair schietgebied van Defensie. Het ministerie staat niet toe om windturbines in het schietgebied te bouwen. Wel heeft Defensie toegestaan windturbines tot 600 voet onder de laagvliegroute van defensie te bouwen, waardoor Windpark Fryslân verder van de Friese kust is komen te liggen dan in de eerste plannen. De afstand tot de Friese kust is vergroot van circa 3 naar bijna 6,4 km.

Milieueffectrappportage (m.e.r.)

Waarover gaat de milieueffectrapportage?
In de m.e.r. wordt gekeken naar de gevolgen op natuur en milieu. Daarnaast werden ook de effecten op scheepvaart en toerisme onderzocht. Het resultaat van de m.e.r. is het zogenaamde milieueffectrapport (afgekort MER). In het MER zijn de milieueffecten beschreven zodat deze bij de besluitvorming over het windpark kunnen worden betrokken.

 

Wie heeft het Milieu-effectrapport opgesteld?
Het MER is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Pondera Consult in samenwerking met een aantal gespecialiseerde bureaus.

 

Hoe onafhankelijk is de milieueffectrapportage?
De Commissie voor de MER toetst of het milieueffectrapport alle noodzakelijke informatie bevat ten behoeve van de definitieve besluitvorming. Deze commissie is een volgens de Wet milieubeheer ingestelde, zelfstandige stichting, die deskundig en onafhankelijk advies uitbrengt over de inhoud van milieueffectrapportages. De commissie adviseert daarover de betrokken overheden.

Participatie

Wie gaan er van het windpark profiteren?
De initiatiefnemers van het windpark hebben vanaf het eerste moment aangestuurd op ‘een windpark van en voor Friesland’. Dat houdt ook in dat de directe omgeving en alle Friezen op enige manier van het windpark zullen kunnen meeprofiteren. Over de vorm daarvan wordt nog overlegd met de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân. In ieder geval wordt daarbij gedacht aan de oprichting van een Omgevingsfonds en uitgifte van bijvoorbeeld obligaties en of aandelen voor bewoners.

 

Wie zijn de initiatiefnemer achter Windpark Fryslân?
De initiatiefnemer is Windpark Fryslân B.V. Dit bedrijf is opgericht voor de ontwikkeling van Windpark Fryslân. De ondernemers achter Windpark Fryslân zijn twee families van ervaren windpioniers, die o.a. ook Windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder tot stand brengen.

 

Wanneer kunnen Friezen inschrijven op participaties in het windpark?
De vorm van participatie aandelen of obligaties en het moment zullen nog vastgesteld worden. Deelneming zal pas mogelijk zijn na de bouw, dus op zijn vroegst in 2020.

 

Hoeveel geld is er met het windpark gemoeid?
In eerste vergunningenfase gaat het om vele miljoenen voor onderzoek, ontwerp, voorlichting, maatschappelijk overleg. In het tweede stadium van de ontwikkeling zullen tientallen miljoenen geïnvesteerd moeten worden om de plannen verder uit te werken en afspraken te maken met bouwers en afnemers. Als het windpark eenmaal gebouwd gaat worden zijn er vele honderden miljoenen nodig, die geïnvesteerd zullen worden door diverse banken en institutionele beleggers (verzekeraars, pensioenfondsen).

Recreatievaart

Is het mogelijk te varen in de buurt van windmolens?
Windpark Fryslân wordt opengesteld voor de toeristische scheepvaart en de visserij. Zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaarboten kunnen straks vrijelijk varen binnen het windpark, dat is gepland in het Friese deel van het IJsselmeer onder de Afsluitdijk. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan wensen uit de wereld van watersporters en toerisme.

 

Moeten zeilboten straks tussen Makkum en Medemblik varen op de motor voordat ze kunnen zeilen?
Met de zeilsport is tijdens de ontwikkeling van het windpark volop rekening gehouden. Zeilers houden een ruime vrije zone van enkele kilometers tussen het windpark en de ondieptes voor de Friese kust, zodat er geen belemmeringen zijn om te navigeren en te laveren bij verschillende windrichtingen. Ter referentie, de vrije ruimte is enkele malen groter dan de baai bij Lemmer en tweemaal zo groot als het vaargebied voor de America’s Cup bij San Francisco. Tussen het windpark en de Afsluitdijk is een ruime afstand van circa 750 m beschikbaar. Tussen de turbines door is ook ruim vrijbaan aangezien de afstand tussen de windturbines minimaal 600 m bedraagt.

 

In hoeverre krijgen zeilers last van turbulentie door windturbines?
In het kader van de m.e.r. is ook onderzoek verricht naar de turbulentie ten gevolge van de windturbines. Het effect van de windturbines is kleiner is dan de natuurlijke variatie van de wind zodat het vaarklimaat niet wezenlijk wordt beïnvloedt.

 

Hoe veilig is varen binnen het windpark?
Binnen windpark Fryslân geldt een adviesafstand van 50 meter tot de individuele windturbines. Deze afstand is bij een minimale afstand van 600 meter tussen de turbines gemakkelijk aan te houden. Kabels worden op een diepte van minimaal 2 meter onder de waterbodem gelegd en vormen geen risico’s in geval een schip zijn anker moet gebruiken.
De kans op een aanvaring met een turbine wordt geschat op 1 keer per 6000 jaar voor de beroepsvaart en 1 keer per 9 jaar voor de recreatieve vaart. Windpark Fryslân is voor de schepen van de reddingsdienst goed bevaarbaar. Reddingshelikopters voor schepen in nood kunnen binnen het windpark uitrukken. In geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk alle windturbines meteen stil te zetten.

Toerisme

Wat is de invloed van het windpark op het toerisme?
Een groot windpark in de omgeving werkt eerder positief uit op het toerisme dan negatief. Dat is de conclusie van uitvoerig onderzoek naar bestaande windparken dat is verricht door Onderzoekers van het European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

 

Wat kan het windpark voor het toerisme betekenen?
De nabijheid van een groot windpark biedt ondernemers in de recreatieve sector en de horeca nieuwe kansen. Uit Brits en Duits onderzoek komt naar voren dat hoe dichter een windmolenpark bij de kust ligt, hoe groter de kans is dat de windmolens als attractie benaderd kunnen worden en leiden tot stijging van bezoekersaantallen en bestedingen. Windparken elders leidden bij voorbeeld tot cruises naar het windpark, fietsroutes langs windparken, bezoekerscentra en speciale acties van de horeca. Bij het andere grootschalige windpark in het IJsselmeer, windpark Westermeerwind, is dit ook te zien in de vele rondvaarten naar het windpark.

 

Op veel plaatsen horen we dat toeristen dreigen weg te blijven door het windpark. Klopt dat?
Bij vijftien vergelijkbare en al langer bestaande windparken is er geen sprake van invloed van het windpark op de gemiddelde toeristische besteding, de bezoekersaantallen en de werkgelegenheid in de toeristische sector en de horeca. Ook voor de toeristische sector nabij windpark Fryslân wordt een negatief effecten dan ook niet verwacht.

 

Zijn er al succesvolle voorbeelden van toeristische kansen die een windpark met zich mee kan brengen?
Jazeker! Waar zich kansen zich voordoen zijn er altijd actieve ondernemers, die de kansen grijpen.
De succesvolle Duitse uitgever van reisgidsen Baedeker heeft een reisgids gemaakt met meer dan 190 interessante reistripjes naar interessante windmolenparken en andere projecten op het gebied van groene energie, zoals zonne-energie, bio-energie, geothermie en waterkracht.
In België organiseert de Oostendse rederij Franlis tijdens de zomermaanden een Noordzeecruise naar het eerste Belgische windmolenpark op zee. Op weg naar het windmolenpark op de Thorntonbank, dertig kilometer voor de kustlijn, vertelt de gids over de kustvaart en havensignalisatie, boeien en bakens, exploratie van vogels en zeezoogdieren en over de te kruisen internationale scheepvaartroute.
In Denemarken biedt Stena Line al vanaf de bouwfase commerciële cruises aan naar het off shore Windpark Anholt (400 MW) in samenwerking met energiebedrijf Dong Energy. Er bestaat zeer veel belangstelling voor deze trips.
Windpark Fryslân B.V. is graag bereid met ondernemers kansen te verkennen om nieuwe toeristische activiteiten rond Windpark Fryslân op te starten.
http://www.windenergie-nieuws.nl/13/windparken-als-toeristentrekker-in-duitsland/baedeker/

Visserij

Wat betekent het windpark voor de visserij?
Rond de funderingen van windmolens in het water ontstaat een heel nieuw biologisch evenwicht. Waterdieren en vissen vinden hier nieuwe rustplaatsen en voedsel. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor (sport)vissers.

Volume

Hoe groot en hoog wordt het windpark?
Het windpark zal bestaan uit 89 turbines met een vermogen van 3 – 4 MW per turbine. De afmetingen van de turbines zijn gegeven binnen een vastgestelde bandbreedte. Het type is nog niet bekend. Dit hangt af van de aanbesteding van de windturbines. De ashoogte bedraagt 95-120 meter en de rotordiameter 100-130 m. De maximale tiphoogte zal 183 m zijn en de onderkant van de tip ligt op minimaal 40 meter boven het wateroppervlak./expand]

 

Hoeveel duurzame stroom wordt er opgewekt?Windpark Fryslân richt zich op de realisatie van een windpark van ongeveer 320 MW. De hoeveelheid duurzame stroom die wordt opgewekt wordt geschat op zo’n 1184 GWh/jaar, dat is genoeg voor alle Friese huishoudens.

Zichtbaarheid

Hoe zichtbaar wordt het windpark Fryslân vanaf de kust?
Windpark Fryslân zal van een afstand te zien zijn. Met realistische fotovisualisaties kunnen we nu al tonen hoe het zicht op de turbines is.

 

Hoe betrouwbaar zijn de fotovisualisaties?
De fotovisualisaties zijn waarheidsgetrouw. TNO heeft de waarheidsgetrouwheid daarvan bevestigd. Maar een camera werkt niet hetzelfde als het menselijk oog. Het windpark is ook niet onder alle weersomstandigheden even zichtbaar. Wisselende omstandigheden zoals bewolking, zon, richting van het licht en heiigheid hebben zijn daarop van invloed.

 

Was is de hoogte van een windturbine?
De ashoogte bedraagt 95-120 meter en de rotordiameter 100-130 m. De maximale tiphoogte zal 183 m zijn en de onderkant van de tip ligt op minimaal 40 meter boven het wateroppervlak.