Locatie en vorm

h1_blauw
Kornwerderzand voor website

De voorbereidingen voor Windpark Fryslân startten in 2008. Sindsdien is uitvoerig onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor en inpassing van een grootschalig windpark in het IJsselmeer, rekening houdend met onder meer landschap, ecologie, hinder en scheepvaart. Dit onderzoek heeft geleid tot de locatie ten zuiden van de Afsluitdijk in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk. Deze locatie is groot genoeg voor een windpark dat alle Friese huishoudens van duurzame stroom kan voorzien.

De locatie

Sinds 2008 is uitvoerig onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een grootschalig windpark in de provincie Friesland. Tijdens dit proces werd al snel duidelijk dat windmolens op het land op toenemende weerstand stuitten. Windenergie in de binnenwateren is dan een logisch alternatief om te onderzoeken: neveneffecten zijn hier minder groot, er is geen hinder van slagschaduw of geluid en er is meer wind.
De precieze locatie van Windpark Fryslân is het resultaat van veel passen en meten. Er moest rekening gehouden worden met verschillende vaarroutes, de visserij, met vliegroutes, het schietgebied van Defensie, het stiltegebied Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen, de gewenste capaciteit, de monumentale en toeristisch belangrijke Afsluitdijk, de belangen van de watersport, het toerisme in Friesland en nog veel meer.
In de beginfase van het project is ook overwogen Windpark Fryslân te integreren met de Afsluitdijk. Dat stuitte op veel bezwaren. Een windpark op de dijk heeft onvoldoende capaciteit, vormt een barrière voor trekvogels en vleermuizen en is strijdig met het stiltegebied Waddenzee. Ook de veiligheid van het verkeer op de dijk en van de dijk zelf zijn daarbij in het geding, evenals de toeristische aantrekkelijkheid van de dijk.

De clustervorm

In een proces met deskundigen van verschillende disciplines, in samenwerking met de overheden is gekomen voor Windpark Fryslân in de vorm van een cluster met afgeronde hoeken. Door die afgeronde vorm wordt het beslag op de horizon vanuit alle richtingen sterk beperkt.
Bestaande grootschalige windparken gaan veelal uit van een lijnopstelling of een zwerm met regelmatige tussenafstanden. Bij Windpark Fryslân vergroot de onderlinge afstand tussen de turbines zich van de rand van het park naar het midden. De randen van het windpark worden zo compacter, de zichtlijnen worden boeiender. Dat laatste wordt heel goed zichtbaar in de visualisatie van een rit over de Afsluitdijk.
Door de bijzondere opstelling vindt Windpark Fryslân landschappelijk gezien (zowel vanaf het water, het land als vanuit de lucht) een passende aansluiting bij de Afsluitdijk. Het windpark staat in een evenwichtige verhouding tot de kracht van de monumentale dijk en de weidsheid van het IJsselmeer.

ico_blauw