Locatie en vorm

h1_blauw
Kornwerderzand voor website

De voorbereidingen voor Windpark Fryslân startten in 2008. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor een grootschalig windpark in hele provincie. Tijdens dit proces werd al snel duidelijk dat nog meer windmolens op het land op toenemende weerstand zou stuiten. Uiteindelijk is gekozen voor een grootschalig windpark in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk in het Friese deel van het IJsselmeer nabij Breezanddijk.

De locatie

De precieze locatie van Windpark Fryslân is het resultaat van veel passen en meten. Er is  rekening gehouden met verschillende vaarroutes, de visserij, met vliegroutes, het schietgebied van Defensie, het stiltegebied Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen, de gewenste capaciteit, de monumentale en toeristisch belangrijke Afsluitdijk, de belangen van de watersport, het toerisme in Friesland en nog veel meer.

Er is ook overwogen Windpark Fryslân te integreren met de Afsluitdijk. Dat stuitte op veel bezwaren. Een windpark op de dijk heeft onvoldoende capaciteit, vormt een barrière voor trekvogels en vleermuizen en is strijdig met het stiltegebied Waddenzee. Ook de veiligheid van het verkeer op de dijk en van de dijk zelf zijn daarbij in het geding, evenals de toeristische aantrekkelijkheid van de dijk.

De clustervorm

Bestaande grootschalige windparken gaan veelal uit van een lijnopstelling of een zwerm met regelmatige tussenafstanden. Bij Windpark Fryslân vergroot de onderlinge afstand tussen de turbines zich van de rand van het park naar het midden. De randen van het windpark worden zo compacter, de zichtlijnen worden boeiender. Dat laatste wordt heel goed zichtbaar in de  visualisatie van een rit over de Afsluitdijk.

In een proces met deskundigen van verschillende disciplines en in samenwerking met de overheden is voor Windpark Fryslân gekozen voor een cluster met afgeronde hoeken. Door die afgeronde vorm wordt het beslag op de horizon vanuit alle richtingen sterk beperkt. Met deze bijzondere opstelling krijgt Windpark Fryslân landschappelijk gezien (zowel vanaf het water, het land als vanuit de lucht) een passende aansluiting bij de Afsluitdijk. Het windpark heeft zo een evenwichtige verhouding tot de monumentale dijk en de weidsheid van het IJsselmeer.

ico_blauw