Tagarchief: Windpark Fryslân

Eneco neemt over een periode van 15 jaar alle groene stroom af van Windpark Fryslân, het grootste nearshore windpark van Nederland. Eneco en Windpark Fryslân hebben daarvoor, op woensdag 17 juli, een langlopend afnamecontract getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks 1.500 GWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 500.000 huishoudens. Om de stroom zo lokaal mogelijk in te zetten krijgen bedrijven en organisaties

Lees verder

Rijkswaterstaat stelt in 2019 het fietspad op de Afsluitdijk nog drie zondagen open op verzoek van de belangenorganisaties van fietsers en wandelaars, die de sluiting van het fietspad gedurende de renovatie van de Afsluitdijk zeer betreuren. Deze open dagen zijn 21 juli, 4 augustus en 18 augustus (wanneer de IJsselmeer Challenge wordt gereden) van 7.00 tot 19.00 uur. Gedurende de grootschalige renovatiewerkzaamheden aan de dijk is het

Lees verder

Het verkeer over de Afsluitdijk zal de komende jaren soms langdurig hinder kunnen ondervinden van twee grote projecten, die min of meer gelijktijdig worden uitgevoerd: de versteviging van de Afsluitdijk met het oog op de toekomst én de bouw van Windpark Fryslân. Het is de bedoeling dat beide projecten zoveel mogelijk vanaf het water worden uitgevoerd om de belangrijke verkeersverbinding tussen Noord-Holland en Friesland open te houden. Eind 2021

Lees verder

De bewoners van Breezanddijk en Kornwerderzand zijn de nauwste buren van Windpark Fryslân en zullen de komende tijd ook het meest merken van de bouw. Er is Windpark Fryslân en de bouwers veel aan gelegen goed met deze buren om te gaan. Op donderdag 6 juni werden de bewoners uitgenodigd voor een kennismakings- en voorlichtingsavond. Daarbij is aangegeven wie hun aanspreekpunt bij het project is, wat er gebouwd wordt, hoe het gebouwd wordt en ook

Lees verder

Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden succesvol afgerond voor het nieuwe windpark. Er zijn in totaal 14 mantelbuizen met een lengte van iets meer dan 4,2 kilometer op Breezanddijk aangelegd. Hiervan is circa 3,5 kilometer door de grond geboord. Door deze omhullingsbuizen worden vanaf eind 2020 de kabels getrokken tussen de windturbines en het toekomstige transformatorstation. Hier een aantal foto’s van de werkzaamheden en het team wat het

Lees verder

Medio 2021 moet alles klaar zijn. De komende jaren is er dus veel werk aan de winkel! Vandaag, donderdag 4 april,  organiseerde Windpark Fryslân een succesvolle bedrijvenmiddag voor de ontmoeting tussen Friese ondernemers en het Windpark. Ruim 100 Friese bedrijven kwamen langs om geïnformeerd te worden, zaken te doen en hun diensten, kennis en expertise aan te bieden.

Lees verder

Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro

Lees verder

Windpark Fryslân krijgt een hoger productievermogen dan lang verwacht. Door de keuze voor windturbines met een vermogen van E 4,3 MW elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7 MW. Dat is fors meer dan de schatting van minstens 316 MW, die eerder werd gecommuniceerd. De geselecteerde windturbines (model  SWT- 4,3- DD -130) vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De 89 turbines hebben

Lees verder

Windpark Fryslân draagt met zijn vermogen van ruim 380 MW vanaf 2021 meer dan 60% bij aan de totale Friese productie van duurzame energie. Dat is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 500.000 huishoudens. Deze bijdrage van windpark Fryslân valt nog hoger uit dan verwacht nu er – dankzij de snelle ontwikkelingen van de techniek – turbines kunnen worden geplaatst met een hoger vermogen dan aanvankelijk gedacht.

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân omvat ook de aanleg van een 2 ha groot natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk met een circa 25 ha ondiepe waterzone. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een vogeleiland en foerageergebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied

Lees verder

De Raad van State heeft op 11 juli 2018 alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Na de uitspraak hebben de initiatiefnemers van het windpark van vele kanten felicitaties ontvangen; niet alleen van nauw betrokken partijen,

Lees verder

Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw van het grootschalige Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk zal omvatten. De bouw van het windpark start in 2019. Met zijn productievermogen van ruim 380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf

Lees verder

Visser & Smit Hanab uit Papendrecht gaat de stroomkabels aanleggen, die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT. De twee kabelscircuits hebben een lengte van 25 km en volgen een route door de Afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Het eerste deel over de Afsluitdijk wordt aangelegd in 2019, het tweede deel door de provincie Friesland in 2020. Met de opdracht is in totaal een bedrag gemoeid

Lees verder

De Raad van State heeft alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik

Lees verder

Windpark Fryslân wordt opengesteld voor de toeristische scheepvaart en de visserij. Zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaarboten kunnen straks vrijelijk varen binnen het windpark, dat is gepland in het Friese deel van het IJsselmeer onder de Afsluitdijk. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan wensen van watersporters en uit de toeristische sector.

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines, die geplaatst worden in een

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben een informatieve vouwkaart laten maken over het beoogde windpark in het IJsselmeer, waarmee ook realistische fotovisualisaties kunnen worden opgeroepen. Op die manier krijgen omwonenden en andere belangstellenden een panoramisch beeld van het toekomstig Windpark Fryslân.

De fotovisualisaties zijn vanaf de vouwkaart Windpark Fryslân met QR Codes op een mobiele telefoon op te roepen. De visualisaties

Lees verder

Het  Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een lening van ongeveer 7 miljoen euro verstrekken aan Windpark Fryslân. Hiermee financiert FSFE een deel van de nog te maken ontwikkelingskosten van het windpark, dat gebouwd zal worden in het Friese deel van het IJsselmeer. FSFE BV is een 100% dochter van de Provincie Fryslân, heeft een eigen directie en functioneert volledig zelfstandig.

‘Onze lening van FSFE aan Windpark Fryslân past erg goed

Lees verder

Op 15 maart 2016 wordt door de betrokken overheden van 17.00 – 20.30 uur een inloopavond georganiseerd waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen en informatie kunnen krijgen over het project Windpark Fryslân en de formele procedure.

Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, van de gemeente Sudwest Fryslân, de provincie Fryslân en van de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn

Lees verder

Windpark Fryslân heeft met grote belangstelling kennis genomen van het Laguneplan van Platform Kosta.

Om die reden heeft Windpark Fryslân ook graag bijgedragen aan het onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van Platform Kosta.
We verwachten het komend jaar met nog veel meer groepen uit de samenleving contact te hebben over positieve spin offs van het windpark.

Lees verder

Windpark Fryslân hecht zeer aan goede betrekkingen met de directe omgeving en alle andere stakeholders. Open communicatie is daarvoor een eerste voorwaarde.

Om die reden is de publicatie van het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport aangegrepen om de site van het windpark attractiever, levendiger en actueler te maken.

We stellen uw commentaar op de site, deze nieuwsbrief en de verstrekte informatie zeer op prijs. Klik

Lees verder

Een filmanimatie toont het toekomstig windpark tijdens een autorit over de Afsluitdijk van Den Oever naar Zurich of andersom. De film toont het langzaam opdoemende windpark met draaiende turbines op een heldere dag. Tijdens het passeren openen en sluiten zich langzaam de turbinelijnen. En dan opeens voorbij Breezanddijk is daar het uitzicht op de uitnodigende Friese kust. Bekijk ook het windpark vanuit een boot over het water.

Klik

Lees verder

Om besluitvormers en omwonenden vandaag al een goed beeld te geven van het effect van het windpark op de omgeving hebben de initiatiefnemers realistische fotovisualisaties van het beoogde windpark laten maken.
Deze visualisaties tonen het toekomstig windpark gezien vanaf een tiental belangrijke locaties in 130 graden-perspectief. De fotovisualisaties zijn vanaf de website en de vouwkaart Windpark Fryslân met QR Codes op een mobiele telefoon

Lees verder

Hoe, wat, waar, wanneer? De deze week uitgegeven informatieve vouwkaart van Windpark Fryslân geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het windpark.

Met de uitgifte van deze vouwkaart willen de initiatiefnemers omwonenden en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk informeren over het project. Het vouwblad omvat een overzichtelijke landkaart en een toegankelijke samenvatting van de plannen en het milieueffectrapport.

Klik

Lees verder

Bij de opstelling van het milieueffectrapport van Windpark Fryslân vond niet alleen een beschrijving plaats van de effecten van het windpark, maar er is ook meteen al gezocht naar mogelijkheden om negatieve effecten van het windpark zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor konden in de voorbereidingsfase voor opdoemende problemen al concrete oplossingen worden gezocht. Ook het overleg met omwonenden in de beginfase van het ontwerp hebben geleid tot

Lees verder

De vergunningaanvraag voor Windpark Fryslân gaat vergezeld van een uitvoerig Milieueffectrapport, dat de effecten van het windpark op de omgeving in beeld brengt. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Pondera Consult in samenwerking met een aantal gespecialiseerde bureaus.

Het Milieueffectrapport beslaat meer dan 1000 pagina’s, is opgedeeld in 13 hoofdstukken, telt 20 bijlagen en omvat talrijke illustraties, zoals foto’s,

Lees verder

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 4 maart 2016 namens de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van Windpark Fryslân ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 april 2016 hun zienswijzen hierop indienen.

Het definitieve besluit zal genomen worden rond de zomer. Tegen het definitieve besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Lees verder

Een windpark in het water van het IJsselmeer vraagt om specifieke technische oplossingen voor onder meer funderingen, aanvoer molens, aansluiting op het net en onderhoud. Bij een windpark van 250 MW zijn die extra investeringen alleen bij voldoende schaalgrootte rendabel. Wij verwachtten dat 250 MW een gezonde ondergrens is.

 
Net zoals er een logische (economische) ondergrens is aan het windpark, is er ook een logische bovengrens. Die

Lees verder

Op 17 februari heeft Allard van der Steege van Windpark Fryslân les over windenergie gegeven aan leerlingen van de onderbouw van het Technasium Borgerman in Sneek. Deze les diende ter voorbereiding van de opdracht: bedenk toeristische attracties voor Windpark Fryslân. Het technasium heeft Windpark Fryslân zelf benaderd voor deze opdracht, omdat de school voor leerlingen altijd op zoek is naar concrete opdrachten met technische elementen op water-

Lees verder

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli geen steun gegeven aan een motie, die van minister Kamp vroeg bij het windpark dat onder de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) in het IJsselmeer tot stand komt alsnog te kiezen voor een lijnopstelling langs de Afsluitdijk. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân gaan er van uit, dat daarmee definitief een eind is gekomen aan de al meer dan een jaar durende politieke onduidelijkheid over de meest wenselijke

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben besloten hun windpark zo in te richten, dat het een veilig vaargebied wordt voor zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaarboten. Zij zijn daarover in gesprek met Rijkswaterstaat.
In de milieueffectrapportage over het windpark zal uitvoerig worden gerapporteerd over de veiligheid van varen in het windpark, de toegankelijkheid van het windpark voor de toeristisch scheepvaart,

Lees verder

Van de zijde van HISWA en Recron zijn recent opnieuw zorgen geuit over de mogelijk schadelijke invloed van Windpark Fryslân op de waterrecreatie. Deze zorgen zijn niet terecht. Dat zal blijken uit de milieueffectrapportage, die vrijwel gereed is en begin volgend jaar direct met de vergunningaanvraag gepubliceerd zal worden. Daaruit zal blijken, dat Windpark Fryslân is gesitueerd in het minst bevaren deel van het IJsselmeer zoals in onderstaand

Lees verder

Eind november hebben de Provinciale Staten van Friesland een aantal hoorzittingen gehouden over de invulling van de Friese taakstelling voor windenergie. Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân schilderde in zijn inleiding voor de Statenleden onder meer de betekenis van Windpark Fryslân voor de Friese economie. Windpark Fryslân zal –  afhankelijk van de definitieve omvang –  per jaar 3 tot 5 miljoen euro bijdragen aan

Lees verder

Een windpark langs de Afsluitdijk is geen reëel alternatief voor Windpark Fryslân, dat op 6,4 km uit de kust van Makkum is gepland. Het windpark in het IJsselmeer moet dan zes (!) rijen dik worden om tot 350 MW te komen. Het windpark komt daarmee op 3 km uit de kust van Makkum te liggen en levert ook een groter beslag op de horizon voor alle andere plaatsen aan de kust. Bovendien komt het windpark dichter op de reguliere vaarroute te liggen en

Lees verder

Nadat de betrokken ministers, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Friesland zich er het afgelopen half jaar duidelijk over hebben uitgesproken, staat nu vast dat het geplande Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer er ook echt komt. Het windpark is opgenomen in de Structuurvisie Wind op land van de regering en in de structuurvisie Windstreek 2014 IJsselmeer van de provincie Friesland.

 
De omvang van het windpark

Lees verder

Informatiebijeenkomst

Op 25 juni jongstleden heeft er een informatieavond in Makkum over Windpark Fryslân plaatsgevonden. Tijdens deze avond hebben initiatiefnemer, adviseurs en betrokken overheden informatie verstrekt en zijn er nuttige gesprekken gevoerd met geïnteresseerden en belanghebbenden. Veel besproken onderwerpen en punten van zorg die naar voren kwamen: de invloed van het windpark op het toerisme, de recreatievaart, de zichtbaarheid

Lees verder

Vandaag is het onderwerp: zeilen tussen de windmolens.

Vraag: 

Is de ruimte tussen de windturbines groot genoeg om er straks met mijn zeilboot tussendoor te laveren?

Antwoord:

De turbines staan ver genoeg uit elkaar om er met een zeilboot of motorboot tussendoor te varen. De kleinste afstand tussen twee turbines bedraagt 600 meter voor het kleine turbinetype en 720 meter voor het grote type. In de weergave hierboven is op schaal te zien hoe de afstand

Lees verder