Procedure

h1_rood
procedure voor website

Rijkscoördinatieregeling

Windpark Fryslân valt gezien de omvang (boven 100 MW) onder de Rijkscoördinatieregeling.
Dit houdt in dat de minister van Economische Zaken de vergunningenprocedures coördineert en samen met de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) het ruimtelijk besluit neemt.  Alle documenten uit het besluitvormingsproces zijn te downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl.

Uitleg van de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken overheden vindt u in een deze extra bijlage.

Vereiste vergunningen

De belangrijkste vergunningen voor een windpark zijn de omgevingsvergunning, de natuurbeschermingswetvergunning en de watervergunning .
De omgevingsvergunning omvat onder meer de milieuvergunningen, de bouwvergunning en de gebruiksvergunning. De gemeente Súdwest- Fryslân is hiervoor het bevoegd gezag op grond van de [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo].
De watervergunning omvat alle vergunningen met betrekking tot oppervlakte- en grondwater. Het bevoegd gezag hiervoor is Rijkswaterstaat. De natuurbeschermingsvergunning valt onder de bevoegdheid van de provincie Fryslân en betreft de effecten op Natura 2000-gebieden.

Verleende vergunningen

Medio juli 2015 heeft Windpark Fryslân B.V. officieel de aanvragen ingediend voor de aanleg en exploitatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer. De ingediende aanvragen gingen vergezeld van een uitvoerige milieueffectrapportage (MER). Op 3 maart 2016 werden de voorlopige vergunningen gepubliceerd.

Op 14 oktober 2016 werd het Rijksinpassingsplan voor Windpark Fryslân gepubliceerd samen met de definitieve vergunningen. Dit betreft:  omgevingsvergunning,  ontheffing Bouwbesluit (voor ’s nachts werken),  vergunning Natuurbeschermingswet,  ontheffing Flora- en Faunawet, watervergunning en vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport (MER) brengt de effecten van het windpark op de omgeving in beeld en speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming over het windpark. Bij de totstandkoming van het MER vindt niet alleen een beschrijving van de effecten plaats maar wordt ook gezocht naar mogelijkheden om negatieve milieueffecten zoveel mogelijk te beperken. Het zeer uitvoerige milieueffectrapport over Windpark Fryslân beslaat meer dan 1.000 pagina’s, is opgedeeld in 13 hoofdstukken, telt 20 bijlagen en omvat talrijke illustraties, zoals foto’s, kaartjes en visualisaties van de toekomstige situaties.

Zie: http://www.bureau-energieprojecten.nl.

Opsteller MER

Het MER is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Pondera Consult in samenwerking met een aantal gespecialiseerde bureaus. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) toetst of het MER alle noodzakelijke milieu informatie bevat. Deze commissie is een volgens de Wet milieubeheer ingestelde, zelfstandige stichting, die deskundig en onafhankelijk advies uitbrengt over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De commissie m.e.r. adviseert daarover de betrokken overheden.

Directe effecten MER

Het milieueffectrapport (MER) over Windpark Fryslân beschrijft niet alleen de gevolgen van het windpark op natuur en milieu, maar het heeft ook geleid tot een groot aantal aanpassingen in de plannen. Aan het MER is twee jaar gewerkt en tijdens het ontwerpproces hebben de ontwerpers en ingenieurs van windpark Fryslân daar al hun voordeel mee kunnen doen.
Deze veranderingen kwamen daar o.a. uit voort:

  • Draaiing van het plangebied waarmee het windpark 6 km uit de kust van Makkum kwam in plaats van de oorspronkelijke 3 km.
  • Afronden van de hoeken van het windpark, waardoor de windturbines een compact geheel vormen en het beslag op de horizon beperkt blijft.
  • Het vrij houden van zichtlijnen vanaf de Afsluitdijk op de Friese kust.
  • Grotere afstand ten opzichte van de Afsluitdijk ten behoeve van duikeenden en ganzen.
  • Wegschuiven van de Friese kust vandaan, waardoor de diepere oude Zuiderzeegeulen worden vermeden, die in gebruik zijn bij visetende watervogels.
  • Draaiing van het gebied, zodat de turbines vanaf het land een rustiger beeld opleveren.
  • Onderlinge afstand turbines minimaal 600 m, waardoor varen binnen het windpark probleemloos mogelijk is.
  • Afspraak: langzame start bij het heien van de palen voor de fundering, zodat vissen veilig weg kunnen komen.

ico_rood