Participatie Windpark Fryslân

h1_liblauw
procedure voor website

Windpark Fryslân is met haar omvang van 382,7 MW een van de grootschalige windprojecten in Nederland. De eerste voorbereidingen voor het project zijn in 2008 gestart. Met de naamgeving van hun windpark hebben de initiatiefnemers meteen al duidelijk willen maken dat ze ‘een windpark van en voor Friesland’ willen realiseren. Hiermee bedoelen ze een windpark, dat fors bijdraagt aan de Friese doelstellingen voor duurzame energie, dat tot stand komt in nauw overleg met de directe omgeving en dat de inwoners van Friesland zoveel mogelijk laat meeprofiteren.

Meer lezen over participatie? Lees het artikel: Participatie en Windpark Fryslân: achtergrond en vooruitblik. -> klik hier.

Planparticipatie

Windpark Fryslân B.V. en haar adviseurs hebben vanaf het eerste begin open contacten onderhouden met omwonenden en alle andere betrokken stakeholders. Door de actieve en open communicatie van Windpark Fryslân hebben alle belanghebbenden een goed beeld kunnen krijgen van het project. Het heeft geleid tot extra aandacht voor de plannen en af en toe ook tot stevige discussies. De open houding leverde tevens veel goodwill op. Zelfs verklaarde tegenstanders van een windpark in het IJsselmeer praten met respect over de wijze waarop Windpark Fryslân met de omgeving communiceert.

Heeft al dat overleg met belanghebbenden ook echt geleid tot aanpassingen in het ontwerp en de uitgangspunten? Jazeker. Hier volgen enkele voorbeelden.

  • Het windpark is op verzoeken vanuit Makkum en Kornwerderzand verder uit de kust gelegd.
  • Het beslag op de horizon wordt sterk beperkt door de compacte opstelling van de 89 turbines.
  • Met De Nieuwe Afsluitdijk wordt onderzocht of er een koppeling mogelijk is tussen de natuurvoorzieningen van Windpark Fryslân en de vismigratierivier bij de Afsluitdijk;
  • Bij het aan te leggen natuurlijk eiland worden aanlegplaatsen voor boten gerealiseerd.
  • Het windpark wordt opgesteld voor de recreatievaart.
  • De mogelijke hinder door nachtverlichting wordt op verzoek van actiegroepen en vanuit Makkum geminimaliseerd door het aantal lampen te reduceren. In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport is afgesproken dat Windpark Fryslân de verlichting bij helder zicht zal dimmen van 2.000 candela tot 30% bij 5 km zicht en tot 10% bij 10 km zicht. Onderzocht wordt nog de verlichting alleen aan te laten gaan wanneer vliegtuigen in de buurt komen.

Financiële participatie

Omgevingsfonds
De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben in september 2016 een overeenkomst gesloten over de oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Vanaf het moment van de eerste stroomproductie (volgens planning vanaf het tweede kwartaal 2021) stort Windpark Fryslân gedurende de hele levensduur van het windpark van 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro in het omgevingsfonds). Ondernemers, particulieren, natuur- en milieuorganisaties en dorpsverenigingen in de directe omgeving kunnen een beroep doen op het fonds.

Deelname provincie

De provincie Friesland investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Provinciebestuurder Sander Rouwe ondertekende donderdag 18 mei 2017 hiervoor namens de provincie een samenwerkingsovereenkomst met het windpark.
De daadwerkelijke investering gebeurt op het moment dat met de bouw kan worden begonnen en de hele financiering van het project rond is, naar verwachting tweede helft 2019.
De provincie zal het rendement van zijn deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie en voor steun aan initiatieven langs de IJsselmeerkust met name op het gebied van toerisme. Na realisatie van het windpark zullen ook individuele burgers in de gelegenheid worden gesteld om financieel deel te nemen in het windpark.

Lees hier het persbericht hierover.

Planschadevergoeding

Een vorm van wettelijke compensatie is de zogenaamde planschade vergoeding. De regels voor planschade zijn wettelijk verankerd en tellen niet mee in het gesprek over omgevingsparticipatie.
Windpark Fryslân heeft het Planschade Adviesbureau SAOZ uit Rotterdam de opdracht gegeven om op voorhand te onderzoeken wat de mogelijke planschade op onroerende zaken zou zijn door de aanleg van Windpark Fryslân. Volgens de rapportage van SOAZ zal er zich geen waardevermindering voordoen die op basis van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking komt.

ico_liblauw