Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro bijdragen aan regionale en lokale projecten. De eerste donatie van het windpark aan het fonds geschiedt in de tweede helft van 2021 als alle turbines operationeel zijn.    

Hogere productie

De hogere bijdrage van Windpark Fryslân aan het omgevingsfonds hangt direct samen met de hogere stroomproductie van het windpark dan aanvankelijk werd verwacht. Dankzij innovatieve ontwikkelingen kan Windpark Fryslân turbines plaatsen met een hogere energieproductie dan eerder was voorzien. Het totale vermogen van het windpark wordt 382,7 MW. Eerder was sprake van ‘minstens 316 MW’.

Van en voor de regio

Windpark Fryslân heeft samen met de gemeente Súdwest-Fryslân al in 2016 afspraken gemaakt over de inrichting van een omgevingsfonds, dat een stimulerende rol zal gaan spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Hetfonds zal projecten steunen op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, duurzame energie, natuur en milieu in de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest Fryslân. Het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting, onder leiding van een onafhankelijk bestuur en met een adviesraad, waarin lokale en regionale maatschappelijke organisaties direct vertegenwoordigd zullen zijn. Het wordt daarmee een fonds ‘van en voor de regio’.

Startersgroep

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de stichting door een startersgroep, waarin organisaties van plaatselijk belang in de steden en dorpen aan de kust zijn vertegenwoordigd, alsmede natuurorganisaties, ondernemers en de sectoren toerisme en watersport. De startersgroep buigt zich zowel over de structuur (organisatie opbouw/statuten/regelementen) als het beleid (fondsprogramma’s) van het fonds. De gemeente Súdwest Fryslân en Windpark Fryslân ondersteunen de startersgroep.

Gedragscode

Met de bijdrage aan het omgevingsfonds sluit Windpark Fryslân aan bij de gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Deze code adviseert windondernemers een bedrag van 0,40 tot 0,50 euro per geproduceerde MWh te reserveren voor bijdragen aan de omgeving. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben ervoor gekozen het hoogste adviesbedrag aan te houden.