Downloads

h1_grijs

Vragen en antwoorden bij persbericht Provincie aandeelhouder Windpark Fryslân

Lees het gehele persbericht hier. 

Waarom participeert de provincie in WPF?
Door deelname heeft de provincie de realisatie van WPF kunnen versnellen, waardoor ook de provinciale doelstelling wind (530,5 MW in 2020) gehaald kan worden. De provincie wil de rendementen gebruiken voor een tweetal specifieke doelen: steun aan initiatieven om de toeristisch-economische sector in de kustgemeenten te versterken en steun in heel Friesland aan projecten, die de lokale duurzaamheid en leefbaarheid verhogen.

Bijkomende overwegingen:

. Friese duurzame elektriciteit zoveel mogelijk aanwenden voor Friese samenleving.

. Lokale werkgelegenheid zoveel mogelijk bevorderen bij realisatie en exploitatie windpark.

. Zorg dragen voor burgerparticipatie in het park zodat het ook echt ‘van en voor Fryslân’ wordt.

. Waarborgen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het windpark.  

Hoe is de deelname van de provincie vorm gegeven?
De provincie

.  investeert EUR 20 miljoen in het aandelenkapitaal van WPF

.  verstrekt EUR 80 miljoen in de vorm van een achtergestelde lening met een vast interestpercentage.

Waarom is gekozen voor 20 mln deelname in aandelen en 80 mln in een achtergestelde lening?
Deze combinatie geeft de provincie de beste kans op een stabiel rendement, omdat de achtergestelde lening een vaste rente kent.  Met de 15% deelname in het aandelenkapitaal Windpark Fryslân heeft de provincie nu ook invloed op het beleid.
Hoe groot is het belang van de provincie?
De provincie bezit 15% van de aandelen van de Windpark Fryslân. De overige aandeelhouders 85%.
Is de provincie mede-eigenaar van het windpark?
Ja, maar de provincie heeft daarin een minderheidsbelang. Ze geeft geen leiding aan het project, maar heeft wel recht op informatie en kan wel invloed uitoefenen.
Waarom heeft de provincie voor een minderheidsbelang gekozen?
De provincie wil wel een vinger in de pap, maar wil niet zelf de ontwikkelaar zijn van het windpark. Ontwikkeling, bouw en exploitatie zijn en blijven de verantwoordelijkheid van Windpark Fryslân. Met haar minderheidsbelang wil de provincie de een groot deel van de lusten van het windpark mede ten goede laten komen van de Friese samenleving en een aantal publieke doelen borgen.
Welke invloed heeft de provincie met een minderheidsbelang van 15%?
Door haar participatie heeft de provincie recht op informatie en kan ze via de aandeelhoudersvergadering invloed uitoefenen op dingen die voor haar van belang zijn.

Er zijn ook specifieke afspraken gemaakt over (zeggenschap over) belangrijke zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, begrenzing van de beloning en burgerparticipatie. Daarnaast heeft de provincie via haar houdstermaatschappij het recht op de benoeming  van twee commissarissen, net zo veel als de andere aandeelhouders. De vier commissarissen zullen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aanzoeken.

Wat is de kans dat er geen sprake is van rendement, maar van verlies op de deelneming?
Die kans is uiterst klein. De banken en andere geldverstrekkers hebben hun volle vertrouwen in het project uitgesproken. De toegezegde SDE+-subsidie is een belangrijke steun in de rug.  Dat alles neemt niet weg, dat ook zorgvuldig ondernemen met risico gepaard gaat.  
Was financiering door de provincie nodig om het windpark tot stand te kunnen brengen?
Participatie door de provincie is een [wezenlijke] bijdrage aan de  benodigde kapitaalverstrekking. Door haar deelname in het eigen vermogen van Windpark Fryslân is het project versneld. Maar ook zonder participatie van de provincie kan het project tot stand worden gebracht. 
Hoe profiteren inwoners van de provincie van het windpark en de deelname door de provincie?
Langs meerdere wegen. De provincie gebruikt het rendement op haar investering voor steun de toeristisch-     economische sector in de kustgemeenten en aan projecten in hele Friesland, die de lokale  duurzaamheid en leefbaarheid verhogen.

. De provincie zal een deel van haar financiering doorplaatsen naar inwoners van de      provincie door middel van de uitgifte van obligaties.

. Het Omgevingsfonds Windpark Fryslân zal jaarlijks gedurende 20 jaar een bijdrage       ontvangen van 720.000 euro ten behoeve van lokale projecten in de gemeente Súdwest Fryslân.

. De Friese duurzame elektriciteit wordt zoveel mogelijk aangewend voor de Friese samenleving.

. Lokale bedrijven worden waar mogelijk ingeschakeld bij de realisatie en exploitatie van het      windpark.

Kunnen burgers ook deelnemen in het windpark?
De provincie zal Friese burgers en gemeenschappen de gelegenheid geven direct financieel mee te profiteren van het windpark door – vanuit een aparte rechtspersoon, die haar deelneming houdt – obligaties uit te geven.  De precieze vorm waarop dit gebeurt en de voorwaarden hierbij worden nog nader uitgewerkt. Er zal eerst nog onderzoek gedaan worden naar de belangstelling hiervoor.
In welke onderneming investeert de provincie nu precies en heeft ze haar commissarissen afgevaardigd?

De provincie Fryslân neemt voor 15% deel in de Windpark Fryslân Holding, samen met de initiatiefnemers van het windpark. De holding bezit 100% van de aandelen van Windpark Fryslân B.V.  Het bestuur van de Windpark Fryslân Holding wordt gevormd door CEO Eelco de Boer en CFO Jasper Vet. De raad van commissarissen bestaat uit Theo Jellema en Tecla Bodewes namens de provincie en Lester Fontein en Rob Hollering namens de andere  aandeelhouders. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door hen gezamenlijk benoemd. Het projectmanagement van Windpark Fryslân is uitbesteed aan Ventolines.

Vragen en antwoorden bij persbericht ‘Windpark Fryslân en provincie tekenen intentieverklaring’

Het gehele persbericht is hier te lezen.

Welke mogelijke financieringsvormen worden onderzocht ?
Het onderzoek richt zich met name op achtergestelde leningen en aandelen in WPF (d.w.z. deelname in het eigen vermogen van de B.V. Windpark Fryslân).
Is financiering door de provincie nodig om het windpark tot stand te kunnen brengen?
De voorgenomen participatie van de provincie levert een wezenlijke bijdrage aan de  benodigde kapitaalverstrekking.  Ook zonder participatie van de provincie kan het project tot stand worden gebracht. Windpark Fryslân beoogt het windpark d.m.v. projectfinanciering te financieren.
Op welk moment wordt de provincie medeaandeelhouder?
De provincie denkt in te stappen op het moment van Financial Close. Dat wil zeggen het moment waarop er een volledig overzicht is van de verplichtingen, plannen, kosten en te verwachten inkomsten van het windpark. Dit is ook het moment waarop de vreemd vermogen verstrekkers  (bank en/of institutionele beleggers) hun financiering definitief toezeggen.
Hoeveel wil de provincie investeren in WPF: in euro’s en in percentage aandelenkapitaal?
Dat gaan we de komende maanden onderzoeken. In het coalitieakkoord 2015-2019 is daarvoor in totaal een bedrag van maximaal € 127 miljoen gereserveerd.
Hoe wordt de waarde van de aandelen Windpark Fryslân B.V. bepaald? Hoeveel rendement denkt de provincie te kunnen behalen op haar investering?
Zowel het bedrag van een eventuele participatie als het rendement daarop zijn afhankelijk van de uitwerking van de participatie en van afspraken die het windpark nog moet maken met haar aannemers en leveranciers.  WPF zal de provincie en haar adviseurs in ieder geval alle relevante  informatie verschaffen om zich daar een goed beeld van te kunnen vormen.  
Welke invloed krijgt de provincie als aandeelhouder?
Door te participeren krijgt de provincie recht op informatie en op de benoeming van een of meer toezichthouders. Daarmee kan de provincie zeggenschap krijgen over voor haar belang rijke zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, begrenzing van de beloning en burgerparticipatie.
Welke risico's loopt de provincie met haar investering?
Ondernemen is nooit zonder risico. Door in te stappen op het moment van Financial Close wordt in ieder geval de risicovolle ontwikkelingsfase vermeden en zijn de risico’s beperkter. Risico’s, die de provincie nog wel loopt betreffen b.v. zaken, die van invloed zijn op de realisatie van het windpark,  zoals b.v. tegenvallende bouwkosten of vertraging van de werkzaamheden en in de exploitatiefase b.v. het tegenvallen van de opbrengst door minder wind dan verwacht of technische problemen.
Waarom kunnen burgers niet meteen al in 2017 participeren in het windpark?
De ontwikkeling van een windpark van deze omvang is zeker tot na de bouw een complexe en risicovolle onderneming. Particulieren beleggers kunnen zulke risico’s niet goed inschatten en de provincie en Windpark Fryslân vinden het niet verantwoord participaties uit te geven voordat het windpark operationeel is. Burgerparticipatie zal dus pas op zijn vroegst mogelijk worden vanaf 2021.
Wat kunt u zeggen over het tijdschema?
Relevante data zijn:
nov  2016 – instemming PS met Intentieverklaring
april 2017 – tekenen samenwerkingsovereenkomst
mid 2018 – Financial Close
eind 2020 – windpark operationeel
2021 – Omgevingsfonds operationeel / Burgerparticipatie
Waarom biedt Windpark Fryslân de provincie een deel van haar aandelenpakket aan?
De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben vanaf het begin van hun project aangegeven dat zij een ‘windpark van en voor Fryslân’ willen realiseren. Die ambitie spreekt ook uit de naamgeving van het windpark. De betrokken ondernemers realiseren zich net als de provincie en de gemeente Súdwest Fryslân dat een eerlijke verdeling van lusten en lasten de basis is voor het maatschappelijk draagvlak onder het windpark en onder het duurzaam energiebeleid.
Hoe lang denkt de provincie aandeelhouder te blijven van Windpark Fryslân?
De provincie ziet de investering in beginsel als een lange termijninvestering, maar zal haar participatie van tijd tot tijd kunnen evalueren. 

Vragen en antwoorden over het Omgevingsfonds

Lees hier het persbericht over het omgevingsfonds.

Van wie is het idee om een Omgevingsfonds in het leven te roepen?
Het was een breed gevoelde wens.

  • De wenselijkheid van zo’n fonds kwam uit de inventarisatie die omgevingsmanager Fon ten Thij dit voorjaar deed in gesprekken met zo’n 40 lokale en regionale organisaties.
  • Vanuit de lokale en provinciale politiek is eveneens veelvuldig aangedrongen op een eerlijke verdeling van lusten en lasten, b.v. in de vorm van een omgevingsfonds.
  • De gedragscode ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’’ die de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) in 2014 opstelde met een aantal milieuorganisaties noemt de oprichting van een fonds een van de mogelijkheden om burgers bij het project te betrekken.
  • Uit de gesprekken die Windpark Fryslân de afgelopen jaren heeft gehad met diverse betrokkenen uit de kustregio is deze wens ook helder naar voren gebracht.
  • Met een fonds  voor omwonenden rond infrastructurele projecten zijn hier en daar al positieve ervaringen opgedaan.
  • De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hadden een fonds voor omwonenden al geruime tijd op hun prioriteitenlijst staan en wachtten op een goed moment om dit in gang te zetten. De inventarisatie van de omgevingsmanager en het afkomen van de definitieve vergunningen zijn een goed moment om dit onderdeel van het project in gang te zetten.

 

Wat is het doel van het fonds?
Het fonds wil een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van de omgeving van het windpark door bijdragen aan projecten op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, natuur en milieu.
Wie kunnen gebruik maken van het fonds?
In principe kan iedereen uit  de gemeente Súdwest Fryslân en met name uit de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust een beroep doen op het fonds. Ondernemers zowel als particulieren, natuur- en milieuorganisaties zowel als dorpsverenigingen.
Wie heeft de zeggenschap over het fonds?
Het is de bedoeling dat lokale en regionale maatschappelijke organisaties zwaar in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het Omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting. De gemeente en het windpark wijzen samen de voorzitter aan. Over de invulling van het verdere bestuur zullen de gemeente en Windpark Fryslân nog nader overleg hebben.

De stichting zal daarnaast een raad van toezicht kennen, waarvoor de gemeente en het windpark ieder een lid aanwijzen.  De raad van toezicht kan bestuurders benoemen en ontslaan en is bevoegd aanwijzingen te geven over de besteding van de middelen.  

Hoe wordt het fonds gevuld?
Het fonds wordt in eerste instantie gevuld door Windpark Fryslân.
Wie bepaalt de hoogte van de bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds?
Windpark Fryslân en de gemeente hebben de gedragscode van de NWEA als uitgangspunt genomen voor hun overeenkomst over het Omgevingsfonds. Als indicatie houdt deze code een richtbedrag aan van 0,40 tot 0,50 euro/Mwh.  Voor het Omgevingsfonds Windpark Fryslân is het maximum van deze bandbreedte genomen.

Uitgaande van de verwachte productie van het windpark zal zo jaarlijks ongeveer E 500.000 aan het fonds toegevoegd kunnen worden gedurende de hele levensduur van het windpark van 20 jaar. Het fonds zal de komende twee decennia derhalve ongeveer E 10 miljoen euro bijdragen aan de lokale activiteiten. 

Wanneer gaat het fonds van start?
De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van de stichting.

De eerste maandelijkse bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds wordt gedaan als het windpark een maand operationeel is.

Waar moeten aanvragen aan voldoen?
De gemeente en het windpark zullen nog nader overleg hebben over de wijze waarop financiële aanvragen bij het fonds worden ingediend en de wijze waarop deze worden afgehandeld.
Waarom beheert en bestuurt de gemeente het fonds niet zelf?
De bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds is weliswaar maatschappelijk zeer gewenst, maar vrijwillig. De bijdrage is dan ook geen vorm van belasting. De gemeente kan zich geen eigenaar maken van deze gelden en dus ook niet zelfstandig beslissen over de bestemming daarvan.
Welke invloed heeft de gemeente op het Omgevingsfonds?
De bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds is weliswaar maatschappelijk zeer gewenst, maar vrijwillig. De bijdrage is dan ook geen vorm van belasting. De gemeente kan zich geen eigenaar maken van deze gelden en dus ook niet zelfstandig beslissen over de bestemming daarvan.
Welke invloed heeft de gemeente op het Omgevingsfonds?
Het is niet de bedoeling dat het Omgevingsfonds een zelfstandig bestuursorgaan wordt.

Toch wil de gemeente wel invloed en toezicht kunnen uitoefenen op het fonds.

Dat gebeurt langs deze wegen:

–          De gemeente benoemt samen met Windpark Fryslân de voorzitter van het fonds.

–          Gemeente en Windpark Fryslân maken nadere afspraken over de verdere invulling van het bestuur, waarbij vooral wordt gedacht aan vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties.

–          De gemeente keurt het exploitatieplan, de begroting en de jaarrekening van het Omgevingsfonds goed;  zonder goedgekeurd exploitatieplan en begroting kan het stichtingsbestuur niet werken en kan het fonds  geen uitkeringen doen.

Anders gezegd: de gemeente heeft allereerst een initiërende en faciliterende rol bij de oprichting van het fonds. Daarna blijft ze indirect bij het fonds betrokken om zich te kunnen vergewissen van een goede gang van zaken.

26 februari  2016 – Milieueffectrapport over Windpark Fryslân openbaar gemaakt

De persmap over deze onderwerpen bevat de volgende documenten:
Milieueffectrapport over Windpark Fryslân openbaar gemaakt
Locatie Windpark Fryslân zorgvuldig gekozen
Persbericht: Windpark in Natura 2000-gebied vraagt om speciale maatregelen voor vogels
Persbericht: Windpark Fryslân straks open voor toeristische scheepvaart en visserij
– Projectdirecteur Anne de Groot over participatie

Rapport omgevingscoördinator windpark Fryslân

Bekijk hier het Rapport omgevingscoördinator windpark Fryslân

Info banners informatieavond 15 maart 2016

M.E.R. commissie voor mileueffectrapportage

Alle afgeronde adviezen van Windpark Fryslan kunt u hier vinden:
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2673 

Brief Windpark Fryslân aan raadsleden en B&W gemeente Sudwest- Fryslân

Brief en bijhorende bijlagen zijn via onderstaande linken te downloaden

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Locatie windpark in IJsselmeer

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Bijlage 1 Berekening benodigde rijen l…

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Bijlage 2 Vergelijking clustervormig w…

Antwoorden op vragen en opmerkingen uit hoorzitting windenergie van Provinciale Staten Fryslân

2014-11-27 Nadere toelichting WPF nav hoorzitting windenergie van PS

Inbreng hoorzitting Windpark hoorzitting 20-11-2014

Mondeling inbreng van projectdirecteur Anne de Groot WPF 20-11-2014

Inbreng Windpark Fryslân hoorzitting 31-03-2014

De volledige tekst van de inbreng van Windpark Fryslân voor de hoorzitting van Provinciale Staten 31 maart kunt u hier downloaden.

Presentatie Stand van Zaken

De presentatie die op de informatiebijeenkomst op 25 juni 2013 door Windpark Fryslân is gehouden is via onderstaande link te downloaden.

WP Fryslan stand van zaken.pdf

Banners informatiebijeenkomst 25 juni 2013

De banners die op de informatiebijeenkomst zijn getoond, zijn hieronder te bekijken.

Banners Windpark Fryslân

Banners Pondera Consult

Posters Rijk

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân is hier te downloaden.