Downloads

h1_grijs

Vragen en antwoorden bij persbericht ‘Windpark Fryslân en provincie tekenen intentieverklaring’

Het gehele persbericht is hier te lezen.

Welke mogelijke financieringsvormen worden onderzocht ?
Het onderzoek richt zich met name op achtergestelde leningen en aandelen in WPF (d.w.z. deelname in het eigen vermogen van de B.V. Windpark Fryslân).
 

Is financiering door de provincie nodig om het windpark tot stand te kunnen brengen?
De voorgenomen participatie van de provincie levert een wezenlijke bijdrage aan de  benodigde kapitaalverstrekking.  Ook zonder participatie van de provincie kan het project tot stand worden gebracht. Windpark Fryslân beoogt het windpark d.m.v. projectfinanciering te financieren.
 

Op welk moment wordt de provincie medeaandeelhouder?
De provincie denkt in te stappen op het moment van Financial Close. Dat wil zeggen het moment waarop er een volledig overzicht is van de verplichtingen, plannen, kosten en te verwachten inkomsten van het windpark. Dit is ook het moment waarop de vreemd vermogen verstrekkers  (bank en/of institutionele beleggers) hun financiering definitief toezeggen.
 

Hoeveel wil de provincie investeren in WPF: in euro’s en in percentage aandelenkapitaal?
Dat gaan we de komende maanden onderzoeken. In het coalitieakkoord 2015-2019 is daarvoor in totaal een bedrag van maximaal € 127 miljoen gereserveerd.
 

Hoe wordt de waarde van de aandelen Windpark Fryslân B.V. bepaald? Hoeveel rendement denkt de provincie te kunnen behalen op haar investering?
Zowel het bedrag van een eventuele participatie als het rendement daarop zijn afhankelijk van de uitwerking van de participatie en van afspraken die het windpark nog moet maken met haar aannemers en leveranciers.  WPF zal de provincie en haar adviseurs in ieder geval alle relevante  informatie verschaffen om zich daar een goed beeld van te kunnen vormen.  
 

Welke invloed krijgt de provincie als aandeelhouder?
Door te participeren krijgt de provincie recht op informatie en op de benoeming van een of meer toezichthouders. Daarmee kan de provincie zeggenschap krijgen over voor haar belang rijke zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, begrenzing van de beloning en burgerparticipatie.
 

Welke risico's loopt de provincie met haar investering?
Ondernemen is nooit zonder risico. Door in te stappen op het moment van Financial Close wordt in ieder geval de risicovolle ontwikkelingsfase vermeden en zijn de risico’s beperkter. Risico’s, die de provincie nog wel loopt betreffen b.v. zaken, die van invloed zijn op de realisatie van het windpark,  zoals b.v. tegenvallende bouwkosten of vertraging van de werkzaamheden en in de exploitatiefase b.v. het tegenvallen van de opbrengst door minder wind dan verwacht of technische problemen.
 

Waarom kunnen burgers niet meteen al in 2017 participeren in het windpark?
De ontwikkeling van een windpark van deze omvang is zeker tot na de bouw een complexe en risicovolle onderneming. Particulieren beleggers kunnen zulke risico’s niet goed inschatten en de provincie en Windpark Fryslân vinden het niet verantwoord participaties uit te geven voordat het windpark operationeel is. Burgerparticipatie zal dus pas op zijn vroegst mogelijk worden vanaf 2021.
 

Wat kunt u zeggen over het tijdschema?
Relevante data zijn:
nov  2016 – instemming PS met Intentieverklaring
april 2017 – tekenen samenwerkingsovereenkomst
mid 2018 – Financial Close
eind 2020 – windpark operationeel
2021 – Omgevingsfonds operationeel / Burgerparticipatie
 

Waarom biedt Windpark Fryslân de provincie een deel van haar aandelenpakket aan?
De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben vanaf het begin van hun project aangegeven dat zij een ‘windpark van en voor Fryslân’ willen realiseren. Die ambitie spreekt ook uit de naamgeving van het windpark. De betrokken ondernemers realiseren zich net als de provincie en de gemeente Súdwest Fryslân dat een eerlijke verdeling van lusten en lasten de basis is voor het maatschappelijk draagvlak onder het windpark en onder het duurzaam energiebeleid.
 

Hoe lang denkt de provincie aandeelhouder te blijven van Windpark Fryslân?
De provincie ziet de investering in beginsel als een lange termijninvestering, maar zal haar participatie van tijd tot tijd kunnen evalueren. 
 

Vragen en antwoorden over het Omgevingsfonds

Lees hier het persbericht over het omgevingsfonds.

Van wie is het idee om een Omgevingsfonds in het leven te roepen?
Het was een breed gevoelde wens.

  • De wenselijkheid van zo’n fonds kwam uit de inventarisatie die omgevingsmanager Fon ten Thij dit voorjaar deed in gesprekken met zo’n 40 lokale en regionale organisaties.
  • Vanuit de lokale en provinciale politiek is eveneens veelvuldig aangedrongen op een eerlijke verdeling van lusten en lasten, b.v. in de vorm van een omgevingsfonds.
  • De gedragscode ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’’ die de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) in 2014 opstelde met een aantal milieuorganisaties noemt de oprichting van een fonds een van de mogelijkheden om burgers bij het project te betrekken.
  • Uit de gesprekken die Windpark Fryslân de afgelopen jaren heeft gehad met diverse betrokkenen uit de kustregio is deze wens ook helder naar voren gebracht.
  • Met een fonds  voor omwonenden rond infrastructurele projecten zijn hier en daar al positieve ervaringen opgedaan.
  • De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hadden een fonds voor omwonenden al geruime tijd op hun prioriteitenlijst staan en wachtten op een goed moment om dit in gang te zetten. De inventarisatie van de omgevingsmanager en het afkomen van de definitieve vergunningen zijn een goed moment om dit onderdeel van het project in gang te zetten.

 

Wat is het doel van het fonds?
Het fonds wil een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van de omgeving van het windpark door bijdragen aan projecten op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, natuur en milieu.
 

Wie kunnen gebruik maken van het fonds?
In principe kan iedereen uit  de gemeente Súdwest Fryslân en met name uit de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust een beroep doen op het fonds. Ondernemers zowel als particulieren, natuur- en milieuorganisaties zowel als dorpsverenigingen.
 

Wie heeft de zeggenschap over het fonds?
Het is de bedoeling dat lokale en regionale maatschappelijke organisaties zwaar in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het Omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting. De gemeente en het windpark wijzen samen de voorzitter aan. Over de invulling van het verdere bestuur zullen de gemeente en Windpark Fryslân nog nader overleg hebben.

De stichting zal daarnaast een raad van toezicht kennen, waarvoor de gemeente en het windpark ieder een lid aanwijzen.  De raad van toezicht kan bestuurders benoemen en ontslaan en is bevoegd aanwijzingen te geven over de besteding van de middelen.  

 

Hoe wordt het fonds gevuld?
Het fonds wordt in eerste instantie gevuld door Windpark Fryslân.
 

Wie bepaalt de hoogte van de bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds?
Windpark Fryslân en de gemeente hebben de gedragscode van de NWEA als uitgangspunt genomen voor hun overeenkomst over het Omgevingsfonds. Als indicatie houdt deze code een richtbedrag aan van 0,40 tot 0,50 euro/Mwh.  Voor het Omgevingsfonds Windpark Fryslân is het maximum van deze bandbreedte genomen.

Uitgaande van de verwachte productie van het windpark zal zo jaarlijks ongeveer E 500.000 aan het fonds toegevoegd kunnen worden gedurende de hele levensduur van het windpark van 20 jaar. Het fonds zal de komende twee decennia derhalve ongeveer E 10 miljoen euro bijdragen aan de lokale activiteiten. 

 

Wanneer gaat het fonds van start?
De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van de stichting.

De eerste maandelijkse bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds wordt gedaan als het windpark een maand operationeel is.

 

Waar moeten aanvragen aan voldoen?
De gemeente en het windpark zullen nog nader overleg hebben over de wijze waarop financiële aanvragen bij het fonds worden ingediend en de wijze waarop deze worden afgehandeld.
 

Waarom beheert en bestuurt de gemeente het fonds niet zelf?
De bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds is weliswaar maatschappelijk zeer gewenst, maar vrijwillig. De bijdrage is dan ook geen vorm van belasting. De gemeente kan zich geen eigenaar maken van deze gelden en dus ook niet zelfstandig beslissen over de bestemming daarvan.
 

Welke invloed heeft de gemeente op het Omgevingsfonds?
De bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds is weliswaar maatschappelijk zeer gewenst, maar vrijwillig. De bijdrage is dan ook geen vorm van belasting. De gemeente kan zich geen eigenaar maken van deze gelden en dus ook niet zelfstandig beslissen over de bestemming daarvan.
 

Welke invloed heeft de gemeente op het Omgevingsfonds?
Het is niet de bedoeling dat het Omgevingsfonds een zelfstandig bestuursorgaan wordt.

Toch wil de gemeente wel invloed en toezicht kunnen uitoefenen op het fonds.

Dat gebeurt langs deze wegen:

–          De gemeente benoemt samen met Windpark Fryslân de voorzitter van het fonds.

–          Gemeente en Windpark Fryslân maken nadere afspraken over de verdere invulling van het bestuur, waarbij vooral wordt gedacht aan vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties.

–          De gemeente keurt het exploitatieplan, de begroting en de jaarrekening van het Omgevingsfonds goed;  zonder goedgekeurd exploitatieplan en begroting kan het stichtingsbestuur niet werken en kan het fonds  geen uitkeringen doen.

Anders gezegd: de gemeente heeft allereerst een initiërende en faciliterende rol bij de oprichting van het fonds. Daarna blijft ze indirect bij het fonds betrokken om zich te kunnen vergewissen van een goede gang van zaken.

Rapport omgevingscoördinator windpark Fryslân

Bekijk hier het Rapport omgevingscoördinator windpark Fryslân

Info banners informatieavond 15 maart 2016

M.E.R. commissie voor mileueffectrapportage

Alle afgeronde adviezen van Windpark Fryslan kunt u hier vinden:
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2673 

Brief Windpark Fryslân aan raadsleden en B&W gemeente Sudwest- Fryslân

Brief en bijhorende bijlagen zijn via onderstaande linken te downloaden

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Locatie windpark in IJsselmeer

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Bijlage 1 Berekening benodigde rijen l…

2014-12-30 WPF aan Gemeente SWF – Bijlage 2 Vergelijking clustervormig w…

Antwoorden op vragen en opmerkingen uit hoorzitting windenergie van Provinciale Staten Fryslân

2014-11-27 Nadere toelichting WPF nav hoorzitting windenergie van PS

Inbreng hoorzitting Windpark hoorzitting 20-11-2014

Mondeling inbreng van projectdirecteur Anne de Groot WPF 20-11-2014

Inbreng Windpark Fryslân hoorzitting 31-03-2014

De volledige tekst van de inbreng van Windpark Fryslân voor de hoorzitting van Provinciale Staten 31 maart kunt u hier downloaden.

Presentatie Stand van Zaken

De presentatie die op de informatiebijeenkomst op 25 juni 2013 door Windpark Fryslân is gehouden is via onderstaande link te downloaden.

WP Fryslan stand van zaken.pdf

Banners informatiebijeenkomst 25 juni 2013

De banners die op de informatiebijeenkomst zijn getoond, zijn hieronder te bekijken.

Banners Windpark Fryslân

Banners Pondera Consult

Posters Rijk

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân is hier te downloaden.