Alle berichten van ad_ponderaco

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale

Lees verder

Provinciale Staten van Friesland hebben 24 november hun steun uitgesproken voor het onderzoek naar deelname van de provincie in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Sander de Rouwe en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân tekenden eerder die maand een intentieverklaring, waarmee de provincie aanstuurt op een minderheidsbelang in Windpark Fryslân. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve overeenkomst te komen.

De

Lees verder

Omgevingscoördinator Fon ten Thij werkt dit voorjaar in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken aan een plan van aanpak om de directe omgeving van Windpark Fryslân meteen vanaf 2020 zo goed mogelijk te laten meeprofiteren van het windpark. In 2016 heeft de Omgevingscoördinator op verzoek van de drie overheden al geïnventariseerd  waar de wensen en behoefte van

Lees verder

Bij het aflopen van de beroepstermijn op 25 november jl. waren bij de Raad van State acht bezwaarschriften ingediend tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân en tegen het rijksinpassingsplan. De mogelijkheid tot beroep stond alleen nog open voor belanghebbenden die al eerder een zienswijze hadden ingediend op de voorlopige vergunningen. De Raad van State zal naar verwachting rond de zomer uitspraak doen. De bezwaarschriften

Lees verder

Het NOS Journaal besteedde op 24 november uitgebreid aandacht aan de actie van een aantal milieuorganisaties tegen windpark Fryslân. De  windmolens zijn schadelijk voor de natuur en de bederven de rust en de ruimte op het IJsselmeer beweren o.m. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea.

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het verzet van de natuurorganisaties tegen het windpark ‘onverstandig’ en ‘moeilijk te verteren’.

‘Juist

Lees verder

De commissie mer, die de kwaliteit van milieueffectrapportages voor de overheid moet bewaken, vindt dat verstoring van het foerageergebied van de Toppereend door de aanleg van Windpark Fryslân ruim wordt gemitigeerd met de aanleg van een ‘kunstrif’ bij het geplande vogeleiland in het IJsselmeer. De commissie stelt dat significante nadelige effecten voor de Toppereend met deze extra maatregel zijn uit te sluiten en verwacht

Lees verder

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân ondertekenden maandag 7 november op het provinciehuis in Leeuwarden de  intentieovereenkomst, die is gericht op een minderheidsdeelname van de provincie in het windpark. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. De komende maanden wordt onderzocht hoe de deelneming precies vorm

Lees verder

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben deze week een intentieverklaring opgesteld met de initiatiefnemers van Windpark Fryslân (WPF), die in de tweede helft van oktober getekend zal worden. De komende maanden onderzoeken de provincie en WPF hoe de deelneming precies vorm gegeven kan worden. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen die ter instemming aan Provinciale Staten is

Lees verder

Bij de voorbereiding van Windpark Fryslân is gezocht naar een optimale combinatie van veiligheid en zo weinig mogelijk hinder door de nachtelijke rode knipperlichten op de turbines. In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport is afgesproken dat Windpark Fryslân de verlichting bij helder  zicht zal dimmen van 2.000 candela tot 30% bij 5 km zicht en tot 10% bij 10 km zicht. Windpark Fryslân is het eerste windpark dat hiervoor

Lees verder

De gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken hebben begin dit jaar de heer Fon ten Thij aangesteld als omgevingscoördinator voor  Windpark Fryslân.  In de periode maart, april, mei heeft Ten Thij gesproken met ongeveer 40 regionale  organisaties om te inventariseren  wat volgens omwonenden de lusten en lasten van het windpark zijn en welke mogelijkheden zij zien om mogelijke negatieve

Lees verder

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de oprichting van een Omgevingsfonds. Vanaf het moment van de eerste stroomproductie (naar verwachting eind  2020) stort Windpark Fryslân gedurende de hele levensduur van 20 jaar jaarlijks ongeveer € 500.000 in dit fonds, dat een stimulerende rol zal spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark.

Het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een

Lees verder

De ministers Kamp (Economische Zaken) en Schultz van Haegen (Ruimtelijke Ordening) hebben het Rijksinpassingsplan voor windpark Fryslân vastgesteld. Dit inpassingsplan ligt samen met een zestal andere besluiten vanaf vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 25 november ter inzage op het Gemeenteloket in Sneek, Marktstraat 15. De betreffende stukken zijn ook in te zien op de site www.bureau-energieprojecten onder Windpark Fryslân.   

Bij het vaststellen

Lees verder

De vaststelling van het Rijksinpassingsplan voor Windpark Fryslân door de betrokken ministers  vormt voor projectdirecteur Anne de Groot een belangrijke mijlpaal, maar is nog geen reden om uitbundig te zijn. ‘We zien het inpassingsplan en de daarmee verbonden definitieve vergunningen als de beloning voor ons zeer gedegen onderzoek, voor jarenlange samenwerking met diverse overheden en voor ons open overleg met omwonenden en de maatschappelijke

Lees verder

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds, waarin jaarlijks ongeveer € 500.000 wordt gestort door Windpark Fryslân, zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust.

De windsector, verenigd in de NWEA, heeft een gedragscode opgesteld om de gevolgen voor de omgeving van windparken te verzachten

Lees verder

Windpark Fryslân is blij met het oordeel van de commissie mer, dat aantasting van het foerageergebied van de Toppereend door het windpark ruim wordt goed gemaakt met de aanleg van een onderwater ‘kunstrif’ bij het al eerder geplande vogeleiland  in het IJsselmeer. Het rif bestaat uit verschillende constructies en elementen waarop bijvoorbeeld zoetwatermosselen –  een belangrijke voedselbron voor Toppereenden – zich gemakkelijk

Lees verder

Ruim 306 particulieren en organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in brengen op de plannen voor Windpark Fryslân. Bij het sluiten van de ter inzagelegging van de voorlopige vergunning op 14 april waren bij Economische Zaken 306 zienswijzen binnengekomen. Het aantal unieke zienswijzen bedroeg 182. Een aantal indieners gebruikten namelijk door organisaties voorbereide formulieren.

Alle zienswijzen worden beoordeeld

Lees verder

Windpark Fryslân wordt opengesteld voor de toeristische scheepvaart en de visserij. Zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaarboten kunnen straks vrijelijk varen binnen het windpark, dat is gepland in het Friese deel van het IJsselmeer onder de Afsluitdijk. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan wensen van watersporters en uit de toeristische sector.

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines, die geplaatst worden in een

Lees verder

De nabijheid van een groot windpark biedt ondernemers in de recreatieve sector en de horeca nieuwe kansen. Dat is de conclusie van onderzoek naar bestaande windparken door het European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Er is in binnen- en buitenland geen bewijs gevonden voor de vaak veronderstelde nadelige effecten van een windpark op het toerisme.

Stijging bezoekersaantallen

De onderzoekers van de Stenden Hogeschool hebben met name gekeken

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben een informatieve vouwkaart laten maken over het beoogde windpark in het IJsselmeer, waarmee ook realistische fotovisualisaties kunnen worden opgeroepen. Op die manier krijgen omwonenden en andere belangstellenden een panoramisch beeld van het toekomstig Windpark Fryslân.

De fotovisualisaties zijn vanaf de vouwkaart Windpark Fryslân met QR Codes op een mobiele telefoon op te roepen. De visualisaties

Lees verder

Het  Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een lening van ongeveer 7 miljoen euro verstrekken aan Windpark Fryslân. Hiermee financiert FSFE een deel van de nog te maken ontwikkelingskosten van het windpark, dat gebouwd zal worden in het Friese deel van het IJsselmeer. FSFE BV is een 100% dochter van de Provincie Fryslân, heeft een eigen directie en functioneert volledig zelfstandig.

‘Onze lening van FSFE aan Windpark Fryslân past erg goed

Lees verder