Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale

Lees verder

Provinciale Staten van Friesland hebben 24 november hun steun uitgesproken voor het onderzoek naar deelname van de provincie in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Sander de Rouwe en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân tekenden eerder die maand een intentieverklaring, waarmee de provincie aanstuurt op een minderheidsbelang in Windpark Fryslân. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve overeenkomst te komen.

De

Lees verder

Omgevingscoördinator Fon ten Thij werkt dit voorjaar in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken aan een plan van aanpak om de directe omgeving van Windpark Fryslân meteen vanaf 2020 zo goed mogelijk te laten meeprofiteren van het windpark. In 2016 heeft de Omgevingscoördinator op verzoek van de drie overheden al geïnventariseerd  waar de wensen en behoefte van

Lees verder

Bij het aflopen van de beroepstermijn op 25 november jl. waren bij de Raad van State acht bezwaarschriften ingediend tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân en tegen het rijksinpassingsplan. De mogelijkheid tot beroep stond alleen nog open voor belanghebbenden die al eerder een zienswijze hadden ingediend op de voorlopige vergunningen. De Raad van State zal naar verwachting rond de zomer uitspraak doen. De bezwaarschriften

Lees verder

Het NOS Journaal besteedde op 24 november uitgebreid aandacht aan de actie van een aantal milieuorganisaties tegen windpark Fryslân. De  windmolens zijn schadelijk voor de natuur en de bederven de rust en de ruimte op het IJsselmeer beweren o.m. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea.

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het verzet van de natuurorganisaties tegen het windpark ‘onverstandig’ en ‘moeilijk te verteren’.

‘Juist

Lees verder